22/02/2023 - 01:38

Danh mục theo dõi

Danh mục theo dõi

Web

  • Để tạo Danh mục theo dõi, quý khách chỉ cần rê chuột vào ô “DM theo dõi”, sau đó nhấn chọn “Tạo danh mục mới”

  • Hệ thống sẽ mở lên một màn hình mới để quý khách có thể nhập tên cho Danh mục theo dõi

  • Sau khi nhập tên, nhấn “Đồng ý” để xác nhận và tiến hành tạo Danh mục theo dõi, sau khi tạo mới thành công bảng giá sẽ tự động chuyển qua Danh mục theo dõi vừa tạo, tại đây quý khách tiến hành thêm các mã chứng khoán vào Danh mục theo dõi bằng cách chọn vào ô “Nhập mã chứng khoán”, tiếp đó nhập một mã chứng khoán bất kỳ và nhấn “Enter” để thêm mã vào Danh mục theo dõi hiện tại

  • Để xóa mã chứng khoán trong Danh mục theo dõi, quý khách chỉ cần rê chuột vào  tên mã chứng khoán cần xóa và nhập chọn vào icon xóa

  • Để chỉnh sửa tên Danh mục theo dõi, chỉ cần rê chuột vào “DM theo dõi”, chọn icon “Chỉnh sửa” bên phải tên danh mục cần sửa. Để xóa Danh mục theo dõi, quý khách chọn icon “Xóa” bên phải danh mục cần xóa.

Mobile

  • Quý khách có thể thêm Danh mục theo dõi tại mục “Danh mục”, quý ấn ấn chọn “CK sở hữu” để tạo mới Danh mục theo dõi

  • Quý khách ấn chọn “Thêm danh mục” để thêm mới danh mục theo dõi

  • Để thêm mới mã chứng khoán, quý khách có thể ấn chọn biểu tượng “+” để thực hiện thêm mã chứng khoán vào danh mục theo dõi.

  • Ngoài ra, để quản lý Danh mục theo dõi, quý khách ấn chọn biểu tượng “☰” để thực hiện các tính năng: Thêm mã chứng khoán vào danh mục, thêm danh mục đầu tư mới, sửa tên danh mục đang chọn, xóa danh mục đang chọn