20/03/2023 - 06:45

Trạng thái lệnh

Trạng thái lệnh

Tại thẻ Giao dịch khách hàng chọn tab Trạng thái lệnh (1).

Quý khách có thể chỉnh sửa lệnh đã đặt bằng cách nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa (2).