20/03/2023 - 06:34

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

BƯỚC 1: Tại thẻ Giao dịch

BƯỚC 2: Tab Quản lý tài sản để theo dõi tổng quan tài khoản của mình:

– %Lãi, lỗ

– Giá thị trường

– Giá vốn

– Sức mua.

BƯỚC 3: Tuỳ chọn xem tài khoản khác tại đây (1).

HOẶC xem số dư tài khoản bằng cách nhấn vào biểu tượng ngân hàng (2).

Hệ thống xuất hiện trang Thông tin tài khoản.