22/02/2023 - 01:52

Ứng trước tiền bán

Ứng trước tiền bán

Web

 • Để truy cập màn hình “Ứng trước tiền bán”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền” trên thanh menu chính và nhấn chọn “Ứng trước tiền bán”

 • Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Ứng trước tiền bán”

 • Để thực hiện Ứng trước tiền bán, quý khách chỉ cần chọn tiểu khoản và nhập số tiền cần ứng, tiếp đó nhấn chọn “Gửi yêu cầu”

 • Sau khi nhấn chọn “Gửi yêu cầu”, hệ thống sẽ yêu cầu quý khách xác thực OTP, chọn “Xác thực OTP” để tiếp tục thực hiện yêu cầu, chọn “Bỏ qua” để tắt thông báo

 • Sau khi nhập OTP hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo xác nhận yêu cầu Ứng trước tiền bán vừa khởi tạo

 • Quý khách nhấn chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu, chọn “Hủy” để tắt thông báo và ngừng thao tác. Sau khi xác nhận thành công, danh sách lịch sử Ứng trước tiền bán sẽ được cập nhật lại dữ liệu và hiển thị cho quý khách

 • Tại phần Lịch sử ứng trước tiền bán, quý khách có thể tra cứu thông tin lịch sử theo khoảng thời gian nhất định bằng cách nhấn chọn vào khoảng thời gian để tra cứu
 • Để tra cứu lại thông tin, quý khách nhấn chọn nút “Tra cứu lại” nằm bên phải mục thời gian tra cứu
 • Để trích xuất dữ liệu, quý khách nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu” ngay bên cạnh nút “Tra cứu lại” để trích xuất dữ liệu trên danh sách lịch sử ứng trước tiền bán dưới dạng file Excel
 • Đồng thời, tại danh sách lịch sử ứng trước tiền bán, quý khách có thể hủy yêu cầu ứng trước tiền bán nếu các yêu cầu này đang ở trạng thái “Chờ duyệt”.
 • Để “Hủy” yêu cầu ứng trước tiền bán đang chờ duyệt, quý khách chỉ cần nhấn chọn vào nút “Hủy” của yêu cầu cần hủy. Hệ thống sẽ mở lên một thông báo xác nhận hủy yêu cầu của quý khách

 • Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận Hủy yêu cầu, chọn “Hủy” để dừng thao tác và đóng thông báo. Sau khi nhấn chọn “Đồng ý” hệ thống sẽ yêu cầu quý khách nhập mã OTP để xác nhận yêu cầu.

Mobile

 • Để truy cập màn hình “Ứng trước tiền bán”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Ứng trước tiền bán”

 • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Ứng trước tiền bán”.
 • Để thực hiện ứng trước tiền bán, quý khách chọn tiểu khoản và nhập số tiền cần ứng, tiếp đó chọn “Xác nhận” để gửi yêu cầu ứng trước tiền bán

 • Sau khi nhấn chọn “Xác nhận”, hệ thống sẽ yêu cầu quý khách xác thực OTP, chọn “Xác thực OTP” để tiếp tục thực hiện yêu cầu, chọn “Hủy” để tắt thông báo

 • Sau khi nhập OTP hoàn tất, yêu cầu của quý khách sẽ được thực hiện và hiển thị trên phần “Lịch sử ứng trước tiền”
 • Để xem chi tiết ứng trước tiền bán, quý khách ấn chọn vào giao dịch ứng trước tiền bán trên phần “Lịch sử ứng tiền” để xem chi tiết, đối với trạng thái “Chờ duyệt” quý khách có thể “Hủy” yêu cầu ứng trước tiền bán