01. Tiện ích4

Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner
Nội dung chủ yếu bao gồm 3 phần:  Ứng trước tiền bán, Trạng thái ứng trước và Lịch sử ứng...
Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner
Nội dung chủ yếu bao gồm Đăng ký quyền, Từ chối quyền mua, Xem trạng thái thực hiện quyền và...
Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến
Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến với  Mục đích cho khách hàng thực hiện xác nhận lệnh do môi...
Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng
Dành cho phiên bản web Khách hàng đặt lệnh mua/bán trên YSwinner sẽ hiển thị tỷ lệ ký quỹ tương...