23/08/2023 - 09:06

Biểu lãi suất tiền gửi

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI
NOTICE OF DEPOSIT INTEREST RATE
Có hiệu lực áp dụng từ ngày 23/08/2023
Effective from August 23, 2023

 

STT

No.

Loại dịch vụ

Services

Lãi suất

Deposit interest rate

1Lãi suất tiền gửi

Deposit interest rate

0.2%/năm

0.2%/year