02/03/2023 - 07:02

Chứng khoán

Chứng khoán

Chứng khoán là gì?

(Theo Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH 1) 

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

  1. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
  2. Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

Đặc điểm của chứng khoán

  • Tính thanh khoản
  • Tính rủi ro
  • Tính sinh lợi

Các loại chứng khoán

  • Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
  • Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.
  • Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.
  • Chứng khoán có thể chuyển đổi là những chứng khoán cho phép người nắm giữ nó tuỳ theo lựa chọn và trong những điều kiện nhất định có thể chuyển đổi thành một loại chứng khoán khác. Thông thường cổ phiếu ưu đãi được chuyển thành cổ phiếu thường và trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu thường.
  • Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một thực thể cơ sở chẳng hạn như tài sản, chỉ số hay lãi suất – bản thân phái sinh không có giá trị nội tại. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh thông thường chủ yếu là hàng hóa và công cụ tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v…)