Trang chủChứng khoán phái sinhHợp đồng tương lai

02/03/2023 - 07:16

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai

Một số định nghĩa

Hợp đồng tương lai:

Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Hiện tại, hợp đồng tương lai là sản phẩm chứng khoán phái sinh duy nhất được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm).

Vị thế:

Đóng vị thế:

Vị thế ròng tại một thời điểm:

Được xác định bằng chênh lệch giữa vị thế mua đã mở và vị thế bán đã mở của cùng một loại Hợp đồng tương lai tại cùng một thời điểm.