Trang chủChứng khoán phái sinhĐiều Kiện, Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

02/03/2023 - 07:11

Điều Kiện, Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Điều Kiện, Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

YSVN trân trọng Thông báo đến Quý Khách Hàng Điều Kiện Và Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh đối với Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 như sau:

Ký quỹ ban đầu (IM)

a. Giá trị Ký Quỹ Ban Đầu được xác định theo công thức:

IM = Tỷ lệ IM x Số hợp đồng x Giá chốt x Hệ số nhân hợp đồng

Trong đó:

 • Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng.
 • Giá chốt là giá khớp lệnh gần nhất tại thời điểm tính IM nếu trong phiên giao dịch hoặc là giá thanh toán cuối ngày nếu tính IM cuối ngày.

b. Tỷ lệ Ký Quỹ Ban Đầu (Tỷ lệ IM):

Đối với Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 tại YSVN là 17% (mười bảy phần trăm) của tổng giá trị các HĐTL chỉ số chứng khoán mà Khách Hàng dự kiến mở vị thế.

Ký quỹ biến đổi (VM)

Trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên Tài Khoản của Khách Hàng ở trạng thái lỗ thì giá trị ký quỹ biến đổi sẽ được tính vào Giá Trị Ký Quỹ Duy Trì Yêu Cầu.
Ký quỹ biến đổi được xác định trên cơ sở lãi lỗ vị thế trong phiên giao dịch của các vị thế mở trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh của nhà đầu tư và chênh lệch giữa:

 • Giá giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước của vị thế đã có trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh từ cuối ngày giao dịch liền trước hoặc với giá thanh toán mở vị thế của vị thế vừa mở trong ngày (đối với các vị thế hiện có trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh);
 • Hoặc Giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước của vị thế đã có trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh từ cuối ngày giao dịch liền trước, hoặc với giá thanh toán mở vị thế của vị thế vừa mở trong ngày (đối với vị thế đóng trong ngày).

Ký quỹ duy trì yêu cầu (MR)

 • Ký quỹ duy trì yêu cầu (MR) = Ký Quỹ Ban Đầu (IM) + Ký quỹ biến đổi (VM)
 • Ký quỹ duy trì yêu cầu phải tuân thủ Mục 8 của Thông báo này.

Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền:

100%

Tỷ Lệ Tiền Giữ Lại Tối Thiểu:

Là tỷ lệ do YSVN quy định để xác định số tiền YSVN giữ lại trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng tại YSVN. Tiền này có thể sử dụng để thanh toán phí, thuế, khoản lỗ vị thế,…

 • Tỷ Lệ Tiền Giữ Lại Tối Thiểu là 0% (không phần trăm).
 • Tiền tối thiểu giữ tại YSVN = Tiền ký quỹ của Khách Hàng tại VSD * Tỷ Lệ Tiền Giữ Lại Tối Thiểu.

Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ và các Ngưỡng Cảnh Báo Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ

a. Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ = Giá Trị Ký Quỹ Duy Trì Yêu Cầu /Tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ

Trong đó:

 • Giá Trị Ký Quỹ Duy Trì Yêu Cầu = IM+ VM
 • Tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ = Tiền ký quỹ + Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ tại VSD

b. Các Ngưỡng Cảnh Báo giám sát Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ:

STTNgưỡng Cảnh Báo

Khách Hàng trong nước

Khách Hàng nước ngoài
1Ngưỡng cảnh báo mức độ 1 (Ngưỡng an toàn)80%80%
2Ngưỡng cảnh báo mức độ 2 (Ngưỡng gọi bổ sung)90%90%
3Ngưỡng cảnh báo mức độ 3 (Ngưỡng xử lý)95%95%

Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch và các Ngưỡng Cảnh Báo Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch

a. Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch = Giá Trị Ký Quỹ Duy Trì Yêu Cầu/ Tổng giá trị Tài sản ròng hợp lệ.

Trong đó:

 • Giá Trị Ký Quỹ Duy Trì Yêu Cầu (MR) = IM + VM
 • Tổng giá trị Tài sản ròng hợp lệ = Tiền ký quỹ + Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ tại VSD+ Tiền gửi tại YSVN – Nghĩa Vụ Thanh Toán.

b. Các Ngưỡng Cảnh Báo giám sát Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch:

TTNgưỡng Cảnh BáoKhách Hàng trong nướcKhách Hàng nước ngoài
1Ngưỡng cảnh báo mức độ 1 (Ngưỡng an toàn)80%80%
2Ngưỡng cảnh báo mức độ 2 (Ngưỡng gọi bổ sung)90%90%
3Ngưỡng cảnh báo mức độ 3 (Ngưỡng xử lý)95%95%

Nguyên tắc vận hành Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh theo các Ngưỡng Cảnh Báo

a. Khách Hàng chỉ được mở thêm vị thế nếu Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ và Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch trước và sau khi mở thêm không vượt quá Ngưỡng cảnh báo mức độ 1.

b. Khách Hàng chỉ được rút bớt tài sản ký quỹ (rút tiền, rút chứng khoán ký quỹ) nếu Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ và Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch trước và sau khi rút không vượt quá Ngưỡng cảnh báo mức độ 1

c. Nếu Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ và/hoặc Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch chạm Ngưỡng cảnh báo mức độ 2

 • Xảy ra trong phiên giao dịch (ngày T0): YSVN không gửi thông báo, Khách Hàng phải chủ động theo dõi các Tỷ lệ trên và có thể đóng bớt vị thế/ nộp thêm tiền để tránh trường hợp YSVN đóng vị thế bắt buộc (khi các tỷ lệ này chạm Ngưỡng cảnh báo mức độ 3).
 • Xảy ra khi kết thúc phiên giao dịch: YSVN gửi thông báo vào cuối ngày T0 để yêu cầu Khách Hàng bổ sung tiền/ đóng bớt vị thế vào đầu phiên giao dịch tiếp theo (ngày T1). Nếu quá thời hạn theo thông báo của YSVN mà Khách Hàng không thực hiện, đồng thời Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ và/hoặc Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch vẫn chưa thấp hơn Ngưỡng cảnh báo mức độ 2 thì YSVN thực hiện xử lý Tài Khoản (chuyển tiền giữa Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh với Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh hoặc/và đóng vị thế) để đưa các Tỷ lệ này của Khách Hàng về dưới Ngưỡng cảnh báo mức độ 1.

d. Nếu Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ và/hoặc Tỷ Lệ Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch chạm Ngưỡng cảnh báo mức độ 3: YSVN ngay lập tức thực hiện xử lý tài khoản (chuyển tiền giữa Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh với Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh hoặc/và đóng vị thế) ngay để đưa các Tỷ lệ này của Khách Hàng về dưới Ngưỡng cảnh báo mức độ 1.

Giới Hạn Vị Thế:

 • Khách Hàng cá nhân: 5.000 hợp đồng
 • Khách Hàng tổ chức: 10.000 hợp đồng
 • Nhà đầu tư chuyên nghiệp: 20.000 hợp đồng

Nghĩa Vụ Thanh Toán:

YSVN sẽ thu các Nghĩa Vụ Thanh Toán của Khách Hàng bằng cách ghi nhận giảm số dư tiền tại Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh.

Sẽ phát sinh thấu chi trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng nếu Khách Hàng không có đủ số dư tiền để hoàn thành Nghĩa Vụ Thanh Toán phát sinh. Do đó, Khách Hàng không nên ký quỹ toàn bộ tiền lên Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh tại VSD, nên giữ lại một phần tiền tại Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh tại YSVN để thanh toán Nghĩa Vụ Thanh Toán.

Trường hợp phát sinh thấu chi, Khách Hàng có nghĩa vụ phải thanh toán khoản thấu chi này vào ngày làm việc liền sau ngày YSVN ghi nhận khoản thấu chi trên vào Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng. Tại ngày làm việc liền sau nêu trên, nếu Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng không có đủ số dư để thanh toán khoản thấu chi thì YSVN sẽ thực hiện:

 • Rút tiền từ Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng tại VSD
 • Nếu Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng tại VSD không đủ điều kiện để rút tiền, Khách Hàng cần nộp tiền để thanh toán khoản thấu chi này trước 8h00. Từ 8h00 trở đi nếu Khách Hàng chưa thanh toán toàn bộ khoản thấu chi này, YSVN sẽ thực hiện đóng vị thế hoặc các biện pháp cần thiết khác được quy định trong Hợp Đồng và quy định pháp luật đủ để thanh toán khoản thấu chi của Khách Hàng.

Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Tham khảo Biểu phí Dịch vụ cập nhật tại đây

Chú ý: Tổng số lượng hợp đồng tính trên số lượng hợp đồng trong 01 ngày giao dịch.

Biểu Phí quản lý áp dụng tại Trung tâm lưu ký

Tham khảo Biểu phí Dịch vụ cập nhật tại đây
Chú ý:

 1. Tại ngày làm việc cuối cùng hàng tháng, YSVN sẽ thực hiện rút ký quỹ của những Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Số dư ký quỹ tại VSD (sau khi đã cấn trừ các nghĩa vụ thanh toán phát sinh trên Tài khoản Giao dịch Chứng khoán Phái sinh) <= (giá trị tối thiểu của Phí quản lý tài sản ký quỹ theo quy định từng thời kỳ và phí rút ký quỹ đã bao gồm thuế).
  • Không còn vị thế đang mở để Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng không phát sinh Phí quản lý tài sản ký quỹ ngoài mong muốn cho tháng kế tiếp.
 2. Khách Hàng lưu ý đối với trường hợp Tài Khoản Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng phát sinh lỗ VM, YSVN sẽ không thể thực hiện được việc rút toàn bộ số dư ký quỹ về để hạn chế việc phát sinh Phí quản lý tài sản ký quỹ như trên. Vì vậy, Khách Hàng cần chủ động theo dõi và quản lý tài sản của mình để tránh phát sinh các Phí này.
 3. Trong trường hợp phát sinh Phí quản lý tài sản ký quỹ tại ngày làm việc đầu tiên của tháng do Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh phát sinh lỗ VM vào ngày làm việc cuối của tháng trước và Giá trị tài sản ròng của KH không đủ để thanh toán cho khoản phí này , YSVN sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết trên toàn bộ tài sản của KH để tại Tài Khoản Giao Dịch Chứng khoán (Cơ sở) và/hoặc Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh tại YSVN nhằm đảm bao thu hồi Phí quản lý tài sản ký quỹ này.

Thuế Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Bắt đầu từ 10/8/2017, khi giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh sẽ tính thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức nước ngoài theo tỷ lệ 0,1%.

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0,1%, trong đó:

 • Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2
 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 17%
 • Hệ số nhân: 100.000
  • Ví dụ:
   • Nhà đầu tư A khớp lệnh mua 1 hợp đồng VN30F1901 với giá 850 điểm.
   • Như vậy, số thuế nhà đầu tư A phải nộp là: 850 x 100.000 x 1 x 17%/2 x 0,1% = 7.225 đồng.

Điều Kiện Và Điều Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh tại YSVN sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử và có thể sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ theo quyết định của YSVN và phù hợp với quy định pháp luật liên quan.