Trang chủChứng khoán phái sinhGiới thiệu về Chứng Khoán Phái Sinh

02/03/2023 - 07:09

Giới thiệu về Chứng Khoán Phái Sinh

Giới thiệu về Chứng Khoán Phái Sinh

Khái niệm

  • Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một thực thể cơ sở chẳng hạn như tài sản, chỉ số hay lãi suất – bản thân phái sinh không có giá trị nội tại.
  • Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh thông thường chủ yếu là hàng hóa và công cụ tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v…)

Các loại chứng khoán phái sinh

  • Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm thực hiện giao dịch.
  • Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Được lựa chọn là sản phẩm triển khai đầu tiên tại Việt Nam – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
  • Hợp đồng quyền chọn: Là thỏa thuận pháp lý trong đó một bên có quyền yêu cầu thực hiện và bên kia có nghĩa vụ phải mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở theo mức giá đã được xác định trước tại hợp đồng trong một khoảng thời gian hoặc một thời điểm xác định trong tương lai.
  • Hợp đồng hoán đổi: Là một thỏa thuận pháp lý trong đó hai bên cam kết hoán đổi dòng tiền của một công cụ tài chính của một bên với dòng tiền của công cụ tài chính của bên còn lại trong một khoản thời gian nhất định.