28/03/2024 - 03:03

Thay đổi thông tin trực tuyến

  1. Hướng dẫn sử dụng tính năng thay đổi thông tin trực tuyến tại Web

Để thực hiện thay đổi thông tin, Khách hàng (KH) đăng nhập vào Web Trading – mục Tài khoản, sau đó chọn chức năng Thay đổi thông tin tài khoản

Hệ thống hiển thị thông tin mà KH đã đăng ký mở tài khoản tại YSVN. KH ấn “Chỉnh sửa thông tin” để điều chỉnh trường thông tin mong muốn.    

Sau khi điều chỉnh thông tin, KH ấn nút Cập nhật. Hệ thống hiển thị thông báo để KH kiểm tra lại thông tin trước và sau khi thay đổi.

KH chọn đồng ý để thực hiện tiếp việc thay đổi thông tin, hoặc Hủy để chỉnh sửa thông tin đã nhập.

KH thực hiện xác thực OTP để hoàn tất thay đổi thông tin.

Xác thực OTP hoàn tất, hệ thống thông báo YSVN đang xử lý yêu cầu thay đổi thông tin của KH.

Sau khi YSVN kiểm tra yêu cầu và thực hiện xác nhận thay đổi thông tin của KH, hệ thống sẽ gửi thông báo và email đến KH.

  1. Hướng dẫn sử dụng tính năng thay đổi thông tin trực tuyến tại Mobile App

Để thực hiện thay đổi thông tin, KH đăng nhập vào Mobile App, mở tab Dịch vụ – mục Tài khoản

Tại đây KH chọn chức năng Thay đổi thông tin tài khoản

Hệ thống hiển thị thông tin mà KH đã đăng ký mở tài khoản tại YSVN. KH ấn “Chỉnh sửa thông tin” để điều chỉnh trường thông tin mong muốn.


Sau khi điều chỉnh thông tin, KH ấn nút Cập nhật. Hệ thống hiển thị thông báo để KH kiểm tra lại thông tin trước và sau khi thay đổi.

KH chọn Cập nhật để thực hiện tiếp việc thay đổi thông tin, hoặc Hủy để chỉnh sửa thông tin đã nhập.

KH thực hiện xác thực OTP để hoàn tất thay đổi thông tin.

Xác thực OTP hoàn tất, hệ thống thông báo YSVN đang xử lý yêu cầu thay đổi thông tin của KH.

Sau khi YSVN kiểm tra yêu cầu và thực hiện xác nhận thay đổi thông tin của KH, hệ thống sẽ gửi thông báo và email đến KH.

Ghi chú:

  • Đối với yêu cầu thay đổi số điện thoại, YSVN sẽ thực hiện video call để xác thực với KH theo số điện thoại mới trước khi điều chỉnh.
  • KH chỉ có thể điều chỉnh thông tin trên CMND/CCCD mà không phải cập nhật hình ảnh CMND/CCCD khi hệ thống mở tài khoản trực tuyến bóc tách thông tin chưa chính xác
  • Trong trường hợp điều chỉnh thông tin liên quan CMND/CCCD, Quý khách vui lòng gửi hình ảnh CCCD mới nhất đến email customer.service@yuanta.com.vn (Quý khách lưu ý hình ảnh CCCD mới phải scan được mã QR code để YSVN kiểm tra thông tin cũ)