17/03/2023 - 03:32

Lãi suất Hỗ trợ Tài chính

Lãi suất Hỗ trợ Tài chính

THÔNG BÁO LÃI SUẤT

THÔNG BÁO LÃI SUẤT

NOTICE OF INTEREST RATE

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/11/2022

Effective from November 10th, 2022

YSVN trân trọng thông báo Lãi suất vay trong hạn của Giao dịch ký quỹ và Lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

STT

No.

Loại dịch vụ

Services

Lãi suất

Interest

1Giao dịch ký quỹ

Margin Trading

13,5%/năm (hay 0,0370%/ngày)

Miễn lãi ngày giao dịch T0 và T1

13.5%/year (or 0.0370%/day)

No interest on trading days T0 and T1

2Ứng trước tiền bán

Cash advance

13,5%/năm (hay 0,0370%/ngày)

13.5%/year (or 0.0370%/day)

 

LƯU Ý:

1. Đối với những trường hợp ưu đãi lãi suất hoặc áp dụng gói sản phẩm khác, YSVN thông báo cho Khách hàng qua thư điện tử đã đăng ký.
In case of preferential interest rates or other product packages, YSVN will notify the clients via registered email.

2. Khách hàng vui lòng liên hệ Nhân viên Môi giới để biết thêm thông tin chi tiết.
The clients may contact the Account Executive for more details.

Tải file THÔNG BÁO LÃI SUẤT

Biểu lãi suất Hỗ trợ tài chính đã hết hiệu lực: