22/02/2023 - 01:45

Cảnh báo

Cảnh báo

Web

  • Để truy cập màn hình “Cảnh báo”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó chọn “Cảnh báo”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Cảnh báo”  để quý khách thiết lập cảnh báo cho mã chứng khoán, tra cứu thông tin cảnh báo trước đó hoặc cập nhật trạng thái một cảnh báo đã có

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Cảnh báo chứng khoán”, quý khách ấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Cảnh báo chứng khoán”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Cảnh báo chứng khoán”  để quý khách thiết lập cảnh báo cho mã chứng khoán, tra cứu thông tin cảnh báo trước đó hoặc cập nhật trạng thái một cảnh báo đã có

  • Để thêm mới cảnh báo chứng khoán, quý khách ấn chọn nút “+” để tiến hành tạo cảnh báo.