22/02/2023 - 01:45

Thông tin quyền dự kiến

Thông tin quyền dự kiến

Web

  • Để truy cập màn hình “Thông tin quyền dự kiến”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó chọn “Thông tin quyền dự kiến”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Thông tin quyền dự kiến”