22/02/2023 - 01:45

Lịch sử lệnh

Lịch sử lệnh

Web

  • Để truy cập màn hình “Lịch sử lệnh”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó chọn “Lịch sử lệnh”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Tra cứu thông tin quyền” để thực hiện tra cứu lịch sử lệnh.
  • Tại đây quý khách có thể tra cứu lịch sử các lệnh vừa đặt theo từng tiểu khoản, theo mã chứng khoán, theo từng khoảng thời gian cụ thể. Đồng thời cũng có thể trích xuất dữ liệu ra file Excel bằng cách ấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu”
  • Đối với “Lệnh GTD”, các chứng năng sẽ tương tự với các chức năng tại “Lịch sử lệnh”

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Lịch sử lệnh”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Lịch sử lệnh”

  • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Tra cứu thông tin quyền” để thực hiện tra cứu lịch sử lệnh.
  • Tại đây quý khách có thể tra cứu lịch sử các lệnh vừa đặt theo từng tiểu khoản, theo mã chứng khoán, theo từng khoảng thời gian cụ thể.

  • Để xem chi tiết một giao dịch, quý khách ấn chọn vào giao dịch đó