22/02/2023 - 01:45

Thực hiện quyền

Thực hiện quyền

Web

 • Để truy cập màn hình “Thực hiện quyền”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó chọn “Thực hiện quyền”

 • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Thực hiện quyền” để quý khách thực hiện đăng ký quyền mua. Tại đây, quý khách có thể thực hiện đăng ký mua của từng mã Chứng khoán có quyền đăng ký mua đối với từng tài khoản nhất định bằng các nhấn chọn vào nút “Đăng ký”

 • Hệ thống sẽ tự tải dữ liệu liên quan đến mã chứng khoán đó qua mục bên trái để quý khách có thể chỉnh sửa và đăng ký mua

 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, quý khách nhấn chọn “Gửi thông tin” để gửi thông tin đăng ký mua lên hệ thống.
 • Khi nhấn “Gửi thông tin” hệ thống sẽ hiển thị một thông báo xác nhận đăng ký của của tài khoản

 • Nhấn chọn “Xác nhận” để xác nhận mua chứng khoán, chọn “Hủy” để hủy yêu cầu và đóng thông báo.
 • Đồng thời tại danh sách quyền mua, quý khách có thể trích xuất dữ liệu ra file excel bằng cách nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu”
 • Để tra cứu lại thông tin danh sách quyền mua, quý khách nhấn chọn vào nút “Tra cứu lại” ngay bên cạnh nút “Trích xuất dữ liệu” để hệ thống tải dữ liệu mới nhất và hiển thị lên

 • Sau khi đăng ký mua thành công, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu dưới màn hình “Lịch sử giao dịch”
 • Tại màn hình “Lịch sử giao dịch”, quý khách có thể chọn khoảng thời gian tra cứu lịch sử giao dịch, đồng thời cũng có thể tra cứu lại thông tin và trích xuất excel

Mobile

 • Để truy cập màn hình “Thực hiện quyền”, quý khách ấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Thực hiện quyền”

 • Sau đó hệ thống sẽ hiển thị cho quý khách màn hình “Thực hiện quyền” để quý khách thực hiện đăng ký quyền mua.

 • Quý khách ấn chọn mã chứng khoán để thực hiện quyền mua, sau đó quý khách nhập số lượng cần đăng ký mua và ấn nút “Xác nhận”