Trang chủYSfutureHướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Trailing Buy và Lệnh Trailing Sell)

01/03/2023 - 07:13

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Trailing Buy và Lệnh Trailing Sell)

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện (Lệnh Trailing Buy và Lệnh Trailing Sell)

Lệnh Trailing Buy (Lệnh Mua xu hướng)

Khái niệm

Là lệnh Mua xu hướng với giá Mua bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt được giá Mua tốt nhất. Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng để đảm bảo không vượt quá biên độ giá “Trailing amount”; khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt giữ nguyên. Khi giá thị trường vượt qua (>=) giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt.

 • Trailing amount: là biên độ giá kích hoạt. Tại thời điểm giá thị trường >= giá kích hoạt thì đẩy 1 lệnh LO với giá đặt = giá thị trường + bước giá điều chỉnh “Limit offset” vào hệ thống
 • Limit offset (Bước giá điều chỉnh): là giá chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm lệnh kích hoạt. Mức giá chênh lệch >= 0 và chẵn theo bước giá quy định của hệ thống.

Mục đích của lệnh

 • Mua chốt lãi tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Short
 • Mua dừng lỗ tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Short
 • Mở mới vị thế Long với giá mua tối ưu để giảm thiểu chi phí

Điều kiện kích hoạt

Quy ước ký hiệu công thức như sau:

 • f(x): là giá kích hoạt lệnh
 • f(x-1): là giá kích hoạt ở bước trước đó
 • P: là giá thị trường tại thời điểm tính giá kích hoạt, tại thời điểm đầu phiên giao dịch giá thị trường P(0) bằng giá tham chiếu
 • D: là biên độ tính giá kích hoạt = giá trị nhập vào (1, 2, 3, …)

Điều kiện kích hoạt lệnh Mua:

 • Giá kích hoạt thời điểm ban đầu: f(0) = P(0) + D
 • Giá kích hoạt: f(x) = MIN[f(x-1); P + D] (điều kiện này được hiểu là khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng để đảm bảo không vượt quá biên độ giá “Trailing amount”; khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt giữ nguyên)
 • Điều kiện kích hoạt: f(x) <= P, hay MIN[f(x-1); P + D] – P <= 0 (lệnh được kích hoạt khi giá thị trường >= giá kích hoạt)

Ví dụ

Lệnh điều kiện Trailing Buy: Mua chốt lãi tự động khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế Bán

Nhà đầu tư đang nắm giữ 1 vị thế Bán 1 HĐLT mã VN30F1809 tại mức giá vốn = 905. Nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường và cần chốt lãi vị thế bán đang có nên đặt 1 lệnh điều kiện Trailing Buy: Mua 1 HĐTL VN30F1809 với biên độ giá kích hoạt D = 2 và bước giá điều chỉnh = 0.2, giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường (P)904900901900902
Biên độ (D)22222
Giá kích hoạt lệnh f(x)906902902902902

 

 • Thời điểm 1, giá thị trường: P(1) = 904 => giá kích hoạt ban đầu: f(1) = P(1) + D = 904 + 2 = 906
 • Thời điểm 2, giá thị trường giảm: P(2) = 900 => giá kích hoạt:  f(2) = Min[f(x-1); P + D ] = Min[(f(1); P(2) + D] = Min(906; 900 + 2) = 902
 • Thời điểm 3, giá thị trường tăng: P(4) = 901 => giá kích hoạt: f(3) = Min[(f(2); P(3) + D) = Min (902;903) = 902
 • Thời điểm 4, giá thị trưởng giảm: P(4) = 900 => giá kích hoạt: f(4) = Min[f(x-1); P + D ] = Min[(f(3); P(4) + D] = Min(902; 900 + 2) = 902
 • Đến thời điểm, giá thị trường chạm giá kích hoạt: P(5) = 902 = f(4) => lệnh Trailing Buy được kích hoạt, đẩy 1 lệnh Mua LO 1 HĐTL VN30F1809 với giá đặt lệnh = P(5) + 0.2 = 902 + 0.2 = 902.2 vào hệ thống

Điều kiện ràng buộc

 • Thời điểm đặt lệnh xu hướng không kiểm tra điều kiện (KL Mua/Bán tối đa, …)
 • Kiểm tra biên độ giá kích hoạt phải (Trailing Amount) > 0, và phải chẵn bước giá của hệ thống
 • Kiểm tra chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường (Limit offser) >= 0 và chẵn theo bước giá quy định của hệ thống
 • Lệnh xu hướng được đặt trong tất cả các phiên, loại lệnh LO
 • Lệnh mới đặt ở trạng thái “Chờ kích hoạt”

Các bước đặt lệnh

a. Dành cho phiên bản web

Bước 1: Chọn “Trailing Buy”

Bước 2: Nhập các thông tin đặt lệnh: Mã HĐ, biên độ, bước giá, số lượng

 

Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnTrailing Buy
MuaHiển thị vùng đặt lệnh bên Mua

 • Vùng hiển thị nút Mua màu xanh là vùng Mua
 • Disable vùng đặt lệnh Bán
Biên độLà giá trị chênh lệch giữ giá kích hoạt và giá thị trường: thiết lập giá kích hoạt cao hơn giá thị trường

 • Cho phép nhập giá trị (đơn vị giá là điểm chỉ số, VD: 2.3 – hai phẩy 3 điểm)
 • Chỉ chấp nhận giá trị > 0 và lẻ sau dấu phẩy 1 đơn vị
 • Cho phép dùng Scroll, mũi tên lên/xuống (trên màn hình hoặc bàn phím) để điều chỉnh
Bước giá

Độ chênh lệch bước giá giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm kích hoạt lệnh

 • Cho phép nhập giá trị (đơn vị giá là điểm chỉ số, VD: 0.2 – không chấm hai)
 • Chỉ chấp nhận giá trị > =0
 • Mặc định là 0.0
 • Cho phép dùng Scroll, mũi tên lên/xuống (trên màn hình hoặc bàn phím) để điều chỉnh
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Nhấn nút “Xác nhận mua”

Thực hiện xác thực mật khẩu đặt lệnh nếu khách hàng chưa xác thực mật khẩu khẩu đặt lệnh trước đó.

Nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất việc đặt lệnh., khi đặt lệnh thành công hệ thống có thông báo “Đã gửi yêu cầu. Xin vui lòng kiểm ra lại sổ lệnh điều kiện!”

b. Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Chọn “Trailing Buy”

Bước 2: Nhập các thông tin đặt lệnh: Mã HĐ, biên độ, bước giá, số lượng

Bước 3: Nhấn nút “Mua” để đặt lệnh → Hiển thị thông báo “Đặt lệnh thành công”

Lệnh Trailing Sell (Lệnh Bán xu hướng)

Khái niệm

Là lệnh Bán xu hướng với giá Bán bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt được giá Bán tốt nhất. Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng để đảm bảo không vượt quá biên độ giá “Trailing amount”; khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt giữ nguyên. Khi giá thị trường vượt dưới ngưỡng (<=) giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt.

 • Trailing amount: là biên độ giá kích hoạt điều chỉnh. Tại thời điểm giá thị trường <= giá kích hoạt thì đẩy 1 lệnh LO với giá đặt = giá thị trường – mức giá điều chỉnh “Limit offset” vào hệ thống
 • Limit offset: là giá chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm lệnh kích hoạt. Mức giá chênh lệch >= 0 và chẵn theo bước giá quy định của hệ thống.

Mục đích của lệnh

 • Bán chốt lãi tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Long
 • Bán dừng lỗ tự động khi nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Long
 • Mở mới vị thế Short với giá bán tối ưu để giảm thiểu chi phí

Điều kiện kích hoạt lệnh

Quy ước ký hiệu công thức như sau:

 • f(x): là giá kích hoạt lệnh
 • f(x-1): là giá kích hoạt ở bước trước đó
 • P: là giá thị trường tại thời điểm tính giá kích hoạt, tại thời điểm đầu phiên giao dịch giá thị trường P(0) bằng giá tham chiếu
 • D: là biên độ tính giá kích hoạt = giá trị nhập vào (1, 2, 3, …)

Điều kiện kích hoạt lệnh Bán:

 • Giá kích hoạt thời điểm ban đầu: f(0) = P(0) – D
 • Giá kích hoạt: f(x) = MAX[f(x-1), P – D] (điều kiện này được hiểu khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng để đảm bảo không vượt quá biên độ giá “Trailing amount”; khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt giữ nguyên)
 • Điều kiện kích hoạt: f(x) >= P, hay MAX[f(x-1), P + D] – P >= 0 (lệnh được kích hoạt khi giá thị trường <= giá kích hoạt)

Ví dụ

Lệnh điều kiện Trailing Sell: Bán chốt lãi tự động khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế Mua

Nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế Mua 1 HĐLT mã VN30F1809 tại mức giá vốn = 905. Nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường và cần chốt lãi vị thế Mua đang có nên đặt 1 lệnh điều kiện Trailing Sell: Bán 1 HĐTL VN30F1809 với biên độ giá kích hoạt D = 3 và bước giá điều chỉnh = 0.1, giá thị trường biến đổi như sau:

Thời điểm12345
Giá thị trường (P)908910909914911
Biên độ (D)33333
Giá kích hoạt f(x)905907907911911

 

 • Thời điểm 1, giá thị trường: P(1) = 910 => giá kích hoạt: f(1) = P(1) – D = 908 – 3 = 905
 • Thời điểm 2, giá thị trường tăng: P(2) = 910 => giá kích hoạt: f(2) = Max[f(x-1), P – D ] = Max[f(1); P(2) – D] = Max(905; 910 – 3) = 907
 • Thời điểm 3, giá thị trường giảm: P(3) = 909 => giá kích hoạt: f(3) = Max[f(x-1), P – D ] = Max[(f(2); P(3) – D) = Max(907; 909 – 3) = 907
 • Thời điểm 4, giá thị trưởng tăng: P(4) = 914 => giá kích hoạt: f(4) = Max[f(x-1), P – D ] = Max[(f(3); P(4) – D) = Max(907; 914 – 3) = 911
 • Đến thời điểm 5, giá thị trường giảm chạm giá kích hoạt: P(5) = 911 = f(4) => lệnh Trailing Sell được kích hoạt, đẩy 1 lệnh Bán LO 1 HĐTL VN30F1809 với giá đặt lệnh = P(5) – 0.1 = 911 – 0.1 = 910.9 vào hệ thống

Điều kiện ràng buộc

 • Thời điểm đặt lệnh xu hướng không kiểm tra điều kiện (KL Mua/Bán tối đa,…)
 • Check biên độ giá kích hoạt phải (Trailing Amount) > 0, và phải chẵn bước giá của hệ thống
 • Check chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường (Limit offser) >= 0 và chẵn theo bước giá quy định của hệ thống
 • Lệnh xu hướng được đặt trong tất cả các phiên, loại lệnh LO
 • Lệnh mới đặt ở trạng thái “Chờ kích hoạt”

Các bước đặt lệnh

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Chọn “Trailing sell”

Bước 2: Nhập thông tin lệnh: Mã HĐ, Biên độ, Bước giá, Số lượng

Tên trườngMô tả chi tiết
Lệnh điều kiệnChọn loại lệnh là Trailing Sell
BánHiển thị vùng đặt lệnh bên Bán

 • Vùng hiển thị nút Bán màu hồng là vùng Bán
 • Disable vùng đặt lệnh Mua
Biên độLà giá trị chênh lệch giữ giá kích hoạt và giá thị trường: thiết lập giá kích hoạt cao hơn giá thị trường

 • Cho phép nhập giá trị (đơn vị giá là điểm chỉ số, VD: 2.3 – hai phẩy 3 điểm)
 • Chỉ chấp nhận giá trị > 0 và lẻ sau dấu phẩy 1 đơn vị
 • Cho phép dùng Scroll, mũi tên lên/xuống (trên màn hình hoặc bàn phím) để điều chỉnh
Bước giáĐộ chênh lệch bước giá giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm kích hoạt lệnh

 • Cho phép nhập giá trị (đơn vị giá là điểm chỉ số, VD: 0.2 – không chấm hai)
 • Chỉ chấp nhận giá trị >= 0
 • Mặc định là 0.0
 • Cho phép dùng Scroll, mũi tên lên/xuống (trên màn hình hoặc bàn phím) để điều chỉnh
Số lượngKhối lượng đặt lệnh

Bước 3: Nhấn nút “Bán” trên màn hình nhập lệnh, hiển thị màn hình “Xác nhận lệnh”

 • Tại màn hình “Xác nhận lệnh”: Nhấn nút “Xác nhận bán”, nếu khách hàng chưa thực hiện xác nhận PIN đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Xác thực tài khoản

 • Nhập PIN đặt lệnh, bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất đặt lệnh, lệnh đặt thành công hệ thống có thông báo “Đã gửi yêu cầu. Xin vui lòng kiểm tra lại sổ lệnh điều kiện !”
Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Chọn “Trailing sell”

Bước 2: Nhập thông tin lệnh: Mã HĐ, Biên độ, Bước giá, Số lượng

Bước 3: Nhấn nút “Bán” để đặt lệnh → Hiển thị thông báo “Đặt lệnh thành công”