Trang chủYSfutureHướng dẫn sử dụng tiện ích ‘Xác nhận lệnh’

01/03/2023 - 07:07

Hướng dẫn sử dụng tiện ích ‘Xác nhận lệnh’

Hướng dẫn sử dụng tiện ích ‘Xác nhận lệnh’

Dành cho phiên bản web:

Thông tin giao dịch

Trên thanh Menu nhấn chọn “Tiện ích” => “Xác nhận lệnh

Mô tả: Mục đích cho khách hàng thực hiện xác nhận lệnh do môi giới đặt. Màn hình thông tin giao dịch sẽ load lên các thông tin về lệnh do môi giới đặt chưa xác nhận như: ngày đặt, tài khoản giao dịch, mã phái sinh, loại lệnh, giá, khối lượng, số hiệu lệnh.

Bước 1. Chọn lệnh cần xác nhận hoặc chọn tất cả.

Bước 2: Nhấn ‘Xác nhận’ nút hiển thị màn hình nhập PIN

Bước 3: Hoàn thành giao dịch xác nhận lệnh

Dành cho phiên bản mobile

Hiển thị màn hình xác nhận lệnh

Bước 1. Chọn lệnh cần xác nhận từ list, có thể chọn 1 hay all

Bước 2. Nhấn nút ‘Xác nhận’ để thực hiện xác nhận lệnh