Trang chủYSwinnerQuản lý tài sản

01. Quản lý tài sản5

Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner
Dành cho phiên bản web Quản lý danh mục tài sản a. Số dư tiền Vào menu “Quản lý tài...
Hiển thị danh mục tổng tài sản
Khách hàng theo dõi thông tin tổng tài khoản, không cần phải kiểm tra riêng lẻ các tài khoản và...
Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế
Vào menu “Quản lý tài sản” → “Quản lý danh mục tài sản” → Kéo xuống phía dưới là màn...
Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ)
Cung cấp một màn hình truy vấn thông tin nợ (các khoản vay) của của khách hàng bao gồm: Trạng...
Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo
Dành cho phiên bản web Thông tin Lãi/Lỗ tham khảo được dựa trên giá vốn (giá bình quân gia quyền...