Trang chủYSwinnerQuản lý tài sảnBiểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế

01/03/2023 - 06:14

Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế

Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế

Vào menu “Quản lý tài sản” → “Quản lý danh mục tài sản” → Kéo xuống phía dưới là màn hình “Chứng khoán” → Nhấn Tab “Biểu đồ” tại đây hiển thị:

Trong đó:

  • Tỷ trọng Giá trị vốn: Dựa vào thông tin cột “Giá trị” trên bản “Số dư chứng khoán”

Ví dụ:

Tỷ trọng Giá trị vốn mã AAA = “Giá trị” mã AAA / Tổng “Giá trị” x 100% = 339.500 / 5.736.370 x 100% = 5.9%

Và:

  • Tỷ trọng Giá trị TT: Dựa vào thông tin cột “Giá trị TT” trên bản “Số dư chứng khoán”

Ví dụ:

Tỷ trọng Giá trị TT mã AAA = “Giá trị TT” mã AAA / Tổng “Giá trị TT” x 100% = 302.000 / 4.949.000 x 100% = 6.1%