Trang chủYSwinnerQuản lý tài sảnHiển thị danh mục tổng tài sản

01/03/2023 - 06:13

Hiển thị danh mục tổng tài sản

Hiển thị danh mục tổng tài sản

Khách hàng theo dõi thông tin tổng tài khoản, không cần phải kiểm tra riêng lẻ các tài khoản và tự thống kê số liệu.

Thể hiện Số dư tiền/Số dư chứng khoán của Khách hàng trên tài khoản thông thường và tài khoản ký quỹ