Trang chủYSwinnerQuản lý tài sảnHiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ)

01/03/2023 - 06:15

Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ)

Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ)

Cung cấp một màn hình truy vấn thông tin nợ (các khoản vay) của của khách hàng bao gồm:

  • Trạng thái nợ: là các khoản nợ còn hiệu lực.
  • Lịch sử nợ: là các khoản nợ đã được thanh toán xong.
  • Chi tiết trả nợ: là màn hình hiện thị thông tin chi tiết trả nợ của các khoản nợ.
  • Cung cấp thêm thông tin lãi vay tạm tính tới thời điểm hiện tại (nhấn vào xem chi tiết lãi từng ngày).

Từ menu “Quản lý tài sản” → “Thông tin nợ”. Màn hình hiển thị như bên dưới:

Màn hình trạng thái nợ hiển thị tất cả các khoản nợ chưa thanh toán cho tới ngày giao dịch hiện tại (postdate).

“Lãi vay tạm tính tới thời điểm hiện tại ” chỉ áp dụng với các tài khoản margin có khoản nợ (tài khoản cash không có nợ).

Nhấn vào chi tiết sẽ ra chi tiết lãi vay từng ngày trong tháng hiện tại.

Click vào Chi tiết tại màn hình “Trạng thái nợ”, “Lịch sử nợ” để xem chi tiết các thời điểm thanh toán của khoản nợ đó