20/03/2023 - 07:28

Thay đổi kiểu xác thực

Thay đổi kiểu xác thực

BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn phần Xác thực >> Xuất hiện mục thay đổi kiểu xác thực.

BƯỚC 2: 

DÙNG MÃ PIN TĨNH: Nhập mã PIN cũ >> Nhập mã PIN mới >> Xác nhận lại mã PIN mới >> Nhấn Đồng ý >> Xác nhận.

HOẶC

DÙNG MÃ PIN: Nhập mã xác nhận >> Nhấn Đồng ý >> Xác nhận.

HOẶC

OTP: Nhập mã xác nhận >> Nhấn Đồng ý >> Xác nhận.

BƯỚC 3: Xuất hiện thông báo thay đổi mã xác thực thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS và email cho khách hàng.