20/03/2023 - 07:29

Thay đổi ngôn ngữ

Thay đổi ngôn ngữ

BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn phần Cài đặt.

BƯỚC 2: Chọn Thay đổi ngôn ngữ.

BƯỚC 3: Chọn ngôn ngữ muốn thay đổi.

HOẶC khách hàng có thể thay đổi ngôn ngữ tại màn hình chính trước khi đăng nhập vào ứng dụng bằng cách nhấn chọn ngôn ngữ muốn sử dụng.