01. Tiện ích khác6

Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng
Web Để truy cập màn hình “Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng”, quý khách rê chuột đến mục...
Danh sách CK ký quỹ
Web Để truy cập màn hình “Danh sách CK ký quỹ”, quý khách rê chuột đến mục “Tiện ích khác”...
Trung tâm nghiên cứu
Web Để mở trang Trung tâm nghiên cứu, khách hàng nhấn chọn mục “Trung tâm nghiên cứu” tại mục “Tiện...
Tư vấn
Web Để truy cập màn hình Tư vấn, khách hàng có thể thao tác như mở các màn hình khác...
Cấu hình hệ thống
Web Để truy cập màn hình “Cấu hình hệ thống” quý khách cần rê chuột vào mục “Tiện ích khác”...
Lịch sử đăng nhập
Web Để truy cập màn hình “Lịch sử đăng nhập”  nhấn chọn mục “Lịch sử đăng nhập” Màn hình Lịch...