12/06/2023 - 07:19

Bán theo tỷ lệ

Web

  • Để truy cập chức năng “Bán theo tỷ lệ”, quý khách vui lòng chọn mục “Quản lý tài sản” tab “Tổng quan tài sản”.

  • Chọn chức năng “Bán theo tỷ lệ”, khi đó hệ thống sẽ mở lên màn hình “Chọn tỷ lệ cần bán”. Quý khách có thể tùy chọn thay đổi giá và khối lượng và thay đổi tỷ lệ cần bán.

 

  • Sau khi chọn Bán, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh để quý khách “Xác nhận danh sách lệnh” để quý khách xác nhận thực hiện các lệnh cần bán với giá bán và khối lượng bán được thiết lập trước đó.

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Bán theo tỷ lệ”, quý khách nhấn chọn mục “Tài sản”, sau đó chọn “Bán theo tỷ lệ”.

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Bán theo tỷ lệ”. Tại đây, quý khách có thể tùy chọn thay đổi giá và khối lượng và thay đổi tỷ lệ cần bán.

  • Sau khi chọn Bán, hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Xác nhận danh sách lệnh” để quý khách xác nhận thực hiện các lệnh cần bán với giá bán và khối lượng bán được thiết lập trước đó.