22/02/2023 - 01:59

Đổi ngôn ngữ

Đổi ngôn ngữ

Web

  • Để đổi ngôn ngữ cho hệ thống giao dịch, quý khách nhấn chọn vào mục “Ngôn ngữ” phí trên cùng của hệ thống

Mobile

  • Để đổi ngôn ngữ cho hệ thống giao dịch, quý khách vào mục “Cài đặt” chọn “Cài đặt ngôn ngữ”