22/02/2023 - 01:58

Lịch sử đăng nhập

Lịch sử đăng nhập

Web

  • Để truy cập màn hình “Lịch sử đăng nhập”  nhấn chọn mục “Lịch sử đăng nhập”

  • Màn hình Lịch sử đăng nhập sẽ hiển thị lên cho quý khách

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Lịch sử đăng nhập”, quý khách nhấn chọn mục “thông tin tài khoản”.

  • Sau đó chọn “Lịch sử đăng nhập”

  • Màn hình “Lịch sử đăng nhập” sẽ hiển thị lên cho quý khách